Tìm hiểu về Windows Registry - Phần II

Thảo luận trong 'System' bắt đầu bởi huykhanhit, 4/8/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. huykhanhit
  Offline

  huykhanhit Thành Viên Mới

  82
  0
  7
  Disk Drivers

  Thay đổi thông số cảnh báo số % không gian đĩa cứng còn trống (Windows XP).

  Giá trị mặc định là 10%.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters
  Name: DiskSpaceThreshold.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 - 99 percent (Default is 10)


  Điều khiển thông số hạn chế không gian cho Master File Table.

  Giá trị mặc định là 1.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem
  Name: NtfsMftZoneReservation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 1 (default) - 4 (maximum)

  Tắt chế độ ghi đĩa CD trực tiếp từ Window Explorer (Windows Xp)

  Trong Windows XP cho phép bạn ghi một đĩa CD dễ dàng bằng cách kéo những tập tin hoặc thư mục rồi thả vào biểu tượng đĩa CDR. Bạn có thể tắt chế độ này đi.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
  Name: NoCDBurning
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)

  Thay đổi tên và biểu tượng của ổ đĩa.

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons
  Name: Default
  Type: REG_SZ (String Value)

  Chỉ định chương trình chơi đĩa CD Audio.

  Mặc định khi bạn đưa đĩa Cd Audio vào đĩa thì CD Player của Microsoft sẽ mở đĩa lên. Nhưng nếu có chương trình khác hay hơi bạn có thể chỉ định cho chương trình đó thay thế.
  Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ AudioCD\ Shell\ Play\ Command
  Name: (Default)
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Command-line to Execute - nhập vào đường dẫn của chương trình chơi đĩa bạn muốn.

  Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.
  Name: Autorun
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0=disable, 1=enable)


  EXPLORER

  Ẩn mục Distributed File System trong Windows Explorer

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoDFSTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ẩn mục Security

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoSecurityTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Ẩn mục Hardware

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.
  Name: NoHardwareTab
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

  Tắt Menu New.

  Tìm đến khoá sau và thêm cho nó dấu `-` sau dấu `{` :
  System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}  INTERNET EXPLORER


  Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.

  Cần tạo một khoá với tên là `SpecifyDefaultButtons` và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.
  - Btn_Back

  - Btn_Forward

  - Btn_Stop

  - Btn_Refresh

  - Btn_Home

  - Btn_Search

  - Btn_Favorites

  - Btn_Folders

  - Btn_Media

  - Btn_History

  - Btn_Fullscreen

  - Btn_Tools

  - Btn_MailNews

  - Btn_Size

  - Btn_Print

  - Btn_Edit

  - Btn_Discussions

  - Btn_Cut

  - Btn_Copy

  - Btn_Paste

  - Btn_Encoding

  - Btn_PrintPreview


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: SpecifyDefaultButtons
  Type: REG_DWORD (DWORD Value).

  Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoToolbarCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoBandCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho hiện một số nút trên Menu Help:

  NoHelpMenu - Disable the entire help menu
  NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the ``For Netscape Users`` menu item
  NoHelpItemSendFeedback - Remove the ``Send Feedback`` menu item
  NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the ``Tip of the Day`` menu item
  NoHelpItemTutorial - Remove the ``Tour`` (Tutorial) menu item

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)

  Không cho phép tải file từ Internet về:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ Zones\ 3
  Name: 1803
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)

  Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoFileUrl
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)
   
 2. huykhanhit
  Offline

  huykhanhit Thành Viên Mới

  82
  0
  7
  ==> tiếp theo (Registry part II)

  Ẩn một số nút trong Internet Explorer:

  NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.
  NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.
  NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu.
  NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.
  NoFavorites - Disable the Favorites.
  NoFileNew - Disable the File / New command.
  NoFileOpen - Disable the File / Open command.
  NoFindFiles - Disable the Find Files command.
  NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.
  NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.
  NoAddressBar - Disable the address bar.
  NoToolBar - Disable the tool bar.
  NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection.
  NoLinksBar - Disable the links bar.
  NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.
  NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons
  NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.
  NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.
  AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Restrictions
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Advanced - Prevent changes to advanced settings
  Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration
  Cache - Prevent changes to temporary file settings
  CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts
  Certificates - Prevent changes to security certificates
  Check_If_Default - Prevent changes to default browser check
  Colors - Prevent Color changes
  Connection Settings - Prevent changes to connection settings
  Connection Wizard - Disable the Connection Wizard
  Fonts - Disable font changes
  History - Disable changes to History settings
  HomePage - Disable changes to Home Page settings
  Languages - Disable Language changes
  Links - Disable Links changes
  Messaging - Disable Messaging changes
  Profiles - Disable changes to Profiles
  Proxy - Disable changes to Proxy settings
  Ratings - Disable Ratings changes
  Wallet - Disable changes to Wallet settings
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel

  Accessibility - disables all options under Accessibility
  GeneralTab - removes General tab
  SecurityTab - removes Security tab
  ContentTab - removes Content tab
  ConnectionsTab - removes Connections tab
  ProgramsTab - removes Programs tab
  PrivacyTab - removes Privacy tab
  AdvancedTab - removes Advanced tab
  CertifPers - prevents changing Personal Certificate options
  CertifSite - prevents changing Site Certificate options
  CertifSPub - prevents changing Publisher Certificate options
  SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone
  SecAddSites - prevents adding Sites to any zone
  Privacy Settings - prevents changs to privacy settings
  FormSuggest - disables AutoComplete for forms
  FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed
  Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard
  Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files
  ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\
  Control Panel
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá những địa chỉ web bạn đã vào. Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs

  Không cho cài chương trình từ một website nào đó. Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.com

  Under the sub-key create a new DWORD value called ``*`` and set it to equal ``4``

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\
  Internet Settings\ ZoneMap\ Domains
  Name: *
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (4 = restricted)

  Điều khiển chế độ thông báo lỗi.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main
  Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabled
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Logon & Authentication


  Không cho Screensaver chạy trong khi Logon:

  Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái `không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa` quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.

  User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop
  Name: ScreenSaveActive
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:

  Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ShutdownWithoutLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Cho phép tự động Logon:

  Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceAutoLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ lưu mật khẩu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  Name: DisablePwdCaching
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network.
  Name: AlphanumPwds
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1= enabled)

  Ẩn nút Change Password.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.
  Name: DisableChangePassword
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ khoá nút WorkStation:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
  System
  Name: DisableLockWorkstation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: IgnoreShiftOverride
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (1 = Ignore Shift)

  Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon.
  Name: DisableCAD
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

  Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: Welcome
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị

  Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: DontDisplayLastUserName
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = remove username)

  Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: AutoLogonCount
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: Number of Automatic Logins

  Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCount
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)

  Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: ForceUnlockLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication

  Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:

  Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon
  Windows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText
  Type: REG_SZ (String Value)
  - LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.
  - LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.

  Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
  Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....
  Type: REG_SZ (String Value)

  Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  Name: UndockWithoutLogon
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)
   
 3. huykhanhit
  Offline

  huykhanhit Thành Viên Mới

  82
  0
  7
  Tự động Logon vào hệ thống:

  Tạo một dòng mới `DefaultUserName` và set username mà bạn muốn tự động Logon

  Tạo một dòng mới `DefaultPassword` và set password của username đã nhập vào ở trên

  Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.

  Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.

  Tạo một dòng mới có giá trị là `AutoAdminLogon` and set `1` to enable auto logon or `0` to disable it.

  For Windows 2000 the additional ForceAutoLogon setting must be enabled to stop the tweak from resetting on reboot.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoAdminLogon
  Type: REG_SZ (String Value)
  Value: (0=disable, 1=enable)

  Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Network
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Network
  Name: MinPwdLen
  Type: REG_BINARY (Binary Value)


  MAIN BOARD - CPU


  Hiển thị thông tin về BIOS:

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System
  Name: SystemBiosDate, SystemBiosVersion, VideoBiosDate
  Type: REG_SZ (String Value)

  Hiển thị thông tin về CPU:

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System\ CentralProcessor\ 0
  Name: ~MHz, Identifier, VendorIdentifier  Security

  Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:
  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  NonEnum
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
  Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = show, 1 = hide)

  Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:

  Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).

  A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoDrives
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Tắt cửa sổ Task Manager:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  Name: DisableTaskMgr
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)

  Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:

  · DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.

  · DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.

  · DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music

  · DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục Favorites

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer.
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer.
  Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange, DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)

  Tắt chế độ theo dõi người dùng:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoInstrumentation
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  System
  Name: DisableRegistryTools
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)

  Tắt lệnh Shut Down:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoClose
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)

  Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoWindowsUpdate
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = default, 1 = disabled)

  Không cho phép dùng phím Windows:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoWinKeys
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

  Xoá Page File khi tắt máy:

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\
  Memory Management
  Name: ClearPageFileAtShutdown
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

  Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun, DisableCurrentUserRunOnce
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (0 = enable run, 1 = disable run)

  Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:

  Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị các khoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: DisallowRun
   
 4. lovesingle
  Offline

  lovesingle Thành Viên Mới

  16
  0
  0
  Em có chỗ kô hiểu!!!

  INTERNET EXPLORER


  Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.

  Cần tạo một khoá với tên là `SpecifyDefaultButtons` và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.
  - Btn_Back

  - Btn_Forward

  - Btn_Stop

  - Btn_Refresh

  - Btn_Home

  - Btn_Search

  - Btn_Favorites

  - Btn_Folders

  - Btn_Media

  - Btn_History

  - Btn_Fullscreen

  - Btn_Tools

  - Btn_MailNews

  - Btn_Size

  - Btn_Print

  - Btn_Edit

  - Btn_Discussions

  - Btn_Cut

  - Btn_Copy

  - Btn_Paste

  - Btn_Encoding

  - Btn_PrintPreview


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: SpecifyDefaultButtons
  Type: REG_DWORD (DWORD Value).

  Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\
  Explorer
  Name: NoToolbarCustomize
  Type: REG_DWORD (DWORD Value)
  Value: (1 = enable restriction)

  Xin cho em hỏi chút xíu được kô ah.!!!! em có chỗ này thắc mắc kô hiểu!!!! Lúc em tạo từ khóa là "SpecifyDefaultButtons" thì em phải tạo ở user key hay System key ạ!!! và gán cho giá trị là 1 đúng kô anh? nhưng cho em hỏi thêm nữa là lúc tạo thêm từ khóa mới với tên nút cần ẩn thì mình tạo những từ khóa đó ở user key hay system key ạ!!! và cũng gán cho nó giá trị là 2 đúng kô ạ!!! anh có thể chỉ cụ thể chi tiết cho em phần này được ko ạ!!! em cảm ơn nhiều!!!!:D :confused: :)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này