Lịch cơ bản (Basic Calender)

Thảo luận trong 'Lập trình Web' bắt đầu bởi dinoking, 30/7/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. dinoking
  Offline

  dinoking Technician Admin

  402
  0
  670
  Bước 1: tạo 1 file calendar.js với đoạn code sau:

  <!-- Begin
  // SET ARRAYS
  var day_of_week = new Array('Sun','Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat');
  var month_of_year = new Array('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December');

  // DECLARE AND INITIALIZE VARIABLES
  var Calendar = new Date();

  var year = Calendar.getYear(); // Returns year
  var month = Calendar.getMonth(); // Returns month (0-11)
  var today = Calendar.getDate(); // Returns day (1-31)
  var weekday = Calendar.getDay(); // Returns day (1-31)

  var DAYS_OF_WEEK = 7; // "constant" for number of days in a week
  var DAYS_OF_MONTH = 31; // "constant" for number of days in a month
  var cal; // Used for printing

  Calendar.setDate(1); // Start the calendar day at '1'
  Calendar.setMonth(month); // Start the calendar month at now


  /* VARIABLES FOR FORMATTING
  NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
  tags to customize your caledanr's look. */

  var TR_start = '<TR>';
  var TR_end = '</TR>';
  var highlight_start = '<TD WIDTH="30"><TABLE CELLSPACING=0 BORDER=1 BGCOLOR=DEDEFF BORDERCOLOR=CCCCCC><TR><TD WIDTH=20><B><CENTER>';
  var highlight_end = '</CENTER></TD></TR></TABLE></B>';
  var TD_start = '<TD WIDTH="30"><CENTER>';
  var TD_end = '</CENTER></TD>';

  /* BEGIN CODE FOR CALENDAR
  NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
  tags to customize your calendar's look.*/

  cal = '<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDERCOLOR=BBBBBB><TR><TD>';
  cal += '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2>' + TR_start;
  cal += '<TD COLSPAN="' + DAYS_OF_WEEK + '" BGCOLOR="#EFEFEF"><CENTER><B>';
  cal += month_of_year[month] + ' ' + year + '</B>' + TD_end + TR_end;
  cal += TR_start;

  // DO NOT EDIT BELOW THIS POINT //

  // LOOPS FOR EACH DAY OF WEEK
  for(index=0; index < DAYS_OF_WEEK; index++)
  {

  // BOLD TODAY'S DAY OF WEEK
  if(weekday == index)
  cal += TD_start + '<B>' + day_of_week[index] + '</B>' + TD_end;

  // PRINTS DAY
  else
  cal += TD_start + day_of_week[index] + TD_end;
  }

  cal += TD_end + TR_end;
  cal += TR_start;

  // FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY'S DAY
  for(index=0; index < Calendar.getDay(); index++)
  cal += TD_start + ' ' + TD_end;

  // LOOPS FOR EACH DAY IN CALENDAR
  for(index=0; index < DAYS_OF_MONTH; index++)
  {
  if( Calendar.getDate() > index )
  {
  // RETURNS THE NEXT DAY TO PRINT
  week_day =Calendar.getDay();

  // START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEK
  if(week_day == 0)
  cal += TR_start;

  if(week_day != DAYS_OF_WEEK)
  {

  // SET VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSES
  var day = Calendar.getDate();

  // HIGHLIGHT TODAY'S DATE
  if( today==Calendar.getDate() )
  cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;

  // PRINTS DAY
  else
  cal += TD_start + day + TD_end;
  }

  // END ROW FOR LAST DAY OF WEEK
  if(week_day == DAYS_OF_WEEK)
  cal += TR_end;
  }

  // INCREMENTS UNTIL END OF THE MONTH
  Calendar.setDate(Calendar.getDate()+1);

  }// end for loop

  cal += '</TD></TR></TABLE></TABLE>';

  // PRINT CALENDAR
  document.write(cal);

  // End -->

  Bước 2: chèn đoạn script sau vo thẻ BODY nơi nào tùy thích

  <SCRIPT SRC="calendar.js"></SCRIPT>
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này