Lịch Calendar

Thảo luận trong 'Lập trình Web' bắt đầu bởi dinoking, 30/7/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. dinoking
  Offline

  dinoking Technician Admin

  402
  0
  670
  Bước 1: Dán đoạn code sau vô thẻ HEAD

  Mã:
  <style type="text/css">
  <!--
  span.label {color:black;width:30;height:16;text-align:center;margin-top:0;background:#ffF;font:bold 13px Arial}
  span.c1 {cursor:hand;color:black;width:30;height:16;text-align:center;margin-top:0;background:#ffF;font:bold 13px Arial}
  span.c2 {cursor:hand;color:red;width:30;height:16;text-align:center;margin-top:0;background:#ffF;font:bold 13px Arial}
  span.c3 {cursor:hand;color:#b0b0b0;width:30;height:16;text-align:center;margin-top:0;background:#ffF;font:bold 12px Arial}
  -->
  </style>
  
  <script type="text/javascript">
  <!-- Begin
  function maxDays(mm, yyyy){
  var mDay;
  	if((mm == 3) || (mm == 5) || (mm == 8) || (mm == 10)){
  		mDay = 30;
   	}
   	else{
   		mDay = 31
   		if(mm == 1){
    			if (yyyy/4 - parseInt(yyyy/4) != 0){
    				mDay = 28
    			}
  		  	else{
    				mDay = 29
   			}
  		}
   }
  return mDay;
  }
  function changeBg(id){
  	if (eval(id).style.backgroundColor != "yellow"){
  		eval(id).style.backgroundColor = "yellow"
  	}
  	else{
  		eval(id).style.backgroundColor = "#ffffff"
  	}
  }
  function writeCalendar(){
  var now = new Date
  var dd = now.getDate()
  var mm = now.getMonth()
  var dow = now.getDay()
  var yyyy = now.getFullYear()
  var arrM = new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December")
  var arrY = new Array()
  	for (ii=0;ii<=4;ii++){
  		arrY[ii] = yyyy - 2 + ii
  	}
  var arrD = new Array("Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat")
  
  var text = ""
  text = "<form name=calForm>"
  text += "<table border=1>"
  text += "<tr><td>"
  text += "<table width=100%><tr>"
  text += "<td align=left>"
  text += "<select name=selMonth onChange='changeCal()'>"
  	for (ii=0;ii<=11;ii++){
  		if (ii==mm){
  			text += "<option value= " + ii + " Selected>" + arrM[ii] + "</option>"
  		}
  		else{
  			text += "<option value= " + ii + ">" + arrM[ii] + "</option>"
  		}
  	}
  text += "</select>"
  text += "</td>"
  text += "<td align=right>"
  text += "<select name=selYear onChange='changeCal()'>"
  	for (ii=0;ii<=4;ii++){
  		if (ii==2){
  			text += "<option value= " + arrY[ii] + " Selected>" + arrY[ii] + "</option>"
  		}
  		else{
  			text += "<option value= " + arrY[ii] + ">" + arrY[ii] + "</option>"
  		}
  	}
  text += "</select>"
  text += "</td>"
  text += "</tr></table>"
  text += "</td></tr>"
  text += "<tr><td>"
  text += "<table border=1>"
  text += "<tr>"
  	for (ii=0;ii<=6;ii++){
  		text += "<td align=center><span class=label>" + arrD[ii] + "</span></td>"
  	}
  text += "</tr>"
  aa = 0
  	for (kk=0;kk<=5;kk++){
  		text += "<tr>"
  		for (ii=0;ii<=6;ii++){
  			text += "<td align=center><span id=sp" + aa + " onClick='changeBg(this.id)'>1</span></td>"
  			aa += 1
  		}
  		text += "</tr>"
  	}
  text += "</table>"
  text += "</td></tr>"
  text += "</table>"
  text += "</form>"
  document.write(text)
  changeCal()
  }
  function changeCal(){
  var now = new Date
  var dd = now.getDate()
  var mm = now.getMonth()
  var dow = now.getDay()
  var yyyy = now.getFullYear()
  var currM = parseInt(document.calForm.selMonth.value)
  var prevM
  	if (currM!=0){
  		prevM = currM - 1
  	}
  	else{
  		prevM = 11
  	}
  var currY = parseInt(document.calForm.selYear.value)
  var mmyyyy = new Date()
  mmyyyy.setFullYear(currY)
  mmyyyy.setMonth(currM)
  mmyyyy.setDate(1)
  var day1 = mmyyyy.getDay()
  	if (day1 == 0){
  		day1 = 7
  	}
  var arrN = new Array(41)
  var aa
  	for (ii=0;ii<day1;ii++){
  		arrN[ii] = maxDays((prevM),currY) - day1 + ii + 1
  	}
  	aa = 1
  	for (ii=day1;ii<=day1+maxDays(currM,currY)-1;ii++){
  		arrN[ii] = aa
  		aa += 1
  	}
  	aa = 1
  	for (ii=day1+maxDays(currM,currY);ii<=41;ii++){
  		arrN[ii] = aa
  		aa += 1
  	}
  	for (ii=0;ii<=41;ii++){
  		eval("sp"+ii).style.backgroundColor = "#FFFFFF"
  	}
  var dCount = 0
  	for (ii=0;ii<=41;ii++){
  		if (((ii<7)&&(arrN[ii]>20))||((ii>27)&&(arrN[ii]<20))){
  			eval("sp"+ii).innerHTML = arrN[ii]
  			eval("sp"+ii).className = "c3"
  		}
  		else{
  			eval("sp"+ii).innerHTML = arrN[ii]
  			if ((dCount==0)||(dCount==6)){
  				eval("sp"+ii).className = "c2"
  			}
  			else{
  				eval("sp"+ii).className = "c1"
  			}
  			if ((arrN[ii]==dd)&&(mm==currM)&&(yyyy==currY)){
  				eval("sp"+ii).style.backgroundColor="#90EE90"
  			}
  		}
  	dCount += 1
  		if (dCount>6){
  			dCount=0
  		}
  	}
  }
  // End -->
  </script>
  Bước 2: Chèn đoạn code vô thẻ BODY nơi cần hiển thị lịch

  <script type="text/javascript">writeCalendar()</script>
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này