Pascal - 1 số bài tập mẫu - Sưu tầm

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình' bắt đầu bởi nguyenhuuphuc, 11/2/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. nguyenhuuphuc

  nguyenhuuphuc Super Moderator Thành viên BQT Điều Hành Viên

  Tham gia ngày:
  17/8/08
  Bài viết:
  409
  Nơi ở:
  Saigon
  Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

  Program HINH_CHU_NHAT;
  Uses Crt;
  Var a,b,s,c: real; Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
  Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
  Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
  Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
  s:=a*b;
  c:=(a+b)*2;
  Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
  Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
  Readln;
  End.

  ========================================================

  Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

  Program HINHTRON;
  Uses Crt;
  Var r,dt,cv:real; Begin
  Clrscr;
  Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
  Writeln('------------------------------------------------------');
  Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
  dt:=pi*r*r;
  cv:=2*pi*r;
  Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
  Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
  Readln; End.

  ==========================================================

  Bài 3 : Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

  Program TAMGIAC;
  Uses crt;
  Var a,b,c,s,p : real;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);
  Writeln('---------------------------------');
  Write('nhap a =');readln(a);
  Write ('nhap b =');readln(b);
  Write('nhap c =');readln(c);
  If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
  Begin
  p:=(a+b+c)/2;
  s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
  Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
  End
  Else
  Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac');
  Readln;
  End.

  ===============================================

  Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

  Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
  Uses crt;
  Var a,b,x:real;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
  Writeln('------------------------------------------------------------');
  Write ('Nhap a= '); readln(a);
  Write ('Nhap b= ');readln(b);
  If(a=0) then
  If(b=0) then
  Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
  Else
  Writeln(' Phuong tring vo nghiem')
  Else
  Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2);
  Readln
   
 2. nguyenhuuphuc

  nguyenhuuphuc Super Moderator Thành viên BQT Điều Hành Viên

  Tham gia ngày:
  17/8/08
  Bài viết:
  409
  Nơi ở:
  Saigon
  Ðề: Pascal - 1 số bài tập mẫu - Sưu tầm

  Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵn hay số lẻ.

  Program Kiemtratinhchanle;
  Uses crt;
  Var x:integer;
  Begin
  Write('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);
  If (x MOD 2=0) Then
  Writeln('So vua nhap vao la so chan')
  Else
  Writeln('So vua nhap vao la so le');
  Readln;
  End.

  Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0

  Program Giaiptb1;
  Uses Crt;
  Var a,b,x : real;
  Begin
  Write('a = '); Readln(a);
  Write('b = '); Readln(b);
  If (a = 0) Then { Nếu a bằng 0 }
  If (b = 0) Then { Trường hợp a = 0 và b = 0 }
  Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem')
  Else { Trường hợp a=0 và b  0 }
  Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
  Else { Trường hợp a  0 }
  Begin
  x:= -b/a;
  Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2);
  End;
  Readln;
  End.

  Bài tập 3: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+...+N.

  Cách 1: Dùng vòng lặp FOR.

  Program TinhTong;
  Uses crt;
  Var N,i,S:integer;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);
  S:=0;
  For i:=1 to N do S:=S+i;
  Writeln('Ket qua la :',S);
  Readln;
  End.

  Cách 2: Dùng vòng lặp WHILE.

  Program TinhTong;
  Uses crt;
  Var N,i,S:integer;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);
  S:=0; i:=1;
  While i<=N Do
  Begin
  S:=S+i;
  i:=i+1;
  End;
  Writeln('Ket qua la :',S);
  Readln;
  End.

  Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính và in ra màn hình tổng của các số vừa được nhập vào.

  Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng với lần lặp thứ i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cộng dồn X vào biến S.

  Program Tong;
  Uses crt;
  Var N,S,i,X : Integer;
  Begin
  Clrscr; S:=0;
  For i:=1 To n Do
  Begin
  Write('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);
  S:=S+X;
  End;
  Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S);
  Readln;
  End.

  Bài tập 5: Viết chương trình tính số Pi với độ chính xác Epsilon, biết:
  Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+...


  Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ có qui luật: 2*i+1 với i=1,...,n. Do đó ta dùng i làm biến chạy. Vì tính số Pi với độ chính xác Epsilon nên không biết trước được cụ thể số lần lặp, do đó ta phải dùng vòng lặp WHILE . Có nghĩa là phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1)  Epsilon thì dừng.

  Program Tinh_tong_Pi;
  Uses Crt;
  Const Epsilon=1E-4;
  Var Pi,t:real;
  i,s:Integer;
  Begin
  Pi:=4; i:=1; s:=-1;
  t:=4/(2*i+1);
  While t>Epsilon Do
  Begin
  Pi:=Pi+s*t;
  s:=-s; i:=i+1;
  t:=4/(2*i+1);
  End;
  Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);
  Readln;
  End.

  Bài tập 6: Viết chương trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả các ước số của N.

  Ý tưởng: Cho biến i chạy từ 1 tới N. Nếu N MOD i=0 thì viết i ra màn hình.

  Uses Crt;
  Var N,i : Integer;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);
  For i:=1 To N Do
  If N MOD i=0 Then Write(i:5);
  Readln;
  End.

  Bài tập 7: Viết chương trình tìm USCLN và BSCNN của 2 số a, b được nhập vào từ bàn phím.

  Ý tưởng:
  - Tìm USCLN: Lấy số lớn trừ số nhỏ cho đến khi a=b thì dừng. Lúc đó: USCLN=a.
  - BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).


  Program Tim_USCLN_BSCNN;
  Uses crt;
  Var a,b, m,n:integer;
  Begin
  Write('Nhap a : '); Readln(a);
  Write('Nhap b : '); Readln(b);
  m:=a; n:=b;
  While (m<>n) Do
  Begin
  If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;
  End;
  Writeln('USCLN= ',m);
  Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);
  Readln;
  End.

  Bài tập 8: Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.


  Ý tưởng:
  Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a có thể có giá trị từ 19 (vì a là số hàng trăm), b,c có thể có giá trị từ 09. Ta sẽ dùng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để duyệt qua tất cả các trường hợp của a,b,c.
  Ứng với mỗi bộ abc, ta sẽ kiểm tra: Nếu 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra bộ abc đó.


  Program Timgiatri_abc;
  Uses crt;
  Var a,b,c : Word;
  Begin
  For a:=1 To 9 Do
  For b:=0 To 9 Do
  For c:=0 To 9 Do
  If (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c);
  Readln;
  End.

  Bài tập 9: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên màn hình số đó có phải là số nguyên tố hay không.

  Ý tưởng: N là số nguyên tố nếu N không có ước số nào từ 2  N div 2. Từ định nghĩa này ta đưa ra giải thuật:
  - Đếm số ước số của N từ 2  N div 2 lưu vào biến d.
  - Nếu d=0 thì N là số nguyên tố.


  Uses crt;
  Var N,i,d : Word;
  Begin
  If N<2 Then Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’)
  Else
  Begin
  d:=0;
  For i:=2 To N div 2 Do
  If (N MOD i=0) Then d:=d+1;
  If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)
  Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);
  End;
  Readln;
  End.

  Bài tập 10: Viết chương trình nhập tính diện tích tam giác, nhập độ dài cạnh a,b,c từ bàn phím. Công thức tính Diện tích là , p là nửa chu vi

  Program Tam_Giac;
  Var
  a,b,c: Integer;
  p,s: Real;
  Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');
  Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);
  Write('Cho biet canh thu hai = '); Readln(b);
  Write('Cho biet canh thu ba = '); Readln(c);
  p := 0.5 * (a + b + c);
  s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));
  Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');
  Readln
  End.
   
 3. YuongTeeQ2

  YuongTeeQ2 Thành Viên Mới Thành Viên

  Tham gia ngày:
  27/6/09
  Bài viết:
  107
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Ðề: Pascal - 1 số bài tập mẫu - Sưu tầm

  Mấy bài này khá hay ! Tìm hộ em các BT mẫu về mảng 1 vs 2 chiều đc ko ???
   
 4. newguy006

  newguy006 Thành Viên Mới Thành Viên

  Tham gia ngày:
  29/12/09
  Bài viết:
  9
  Ðề: Pascal - 1 số bài tập mẫu - Sưu tầm

  thanks pác, có cái để thực hành rồi :D
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

Users found this page by searching for:

 1. viết chương trình pascal tính diện tích tam giác

  ,
 2. viet chuong trinh pascal tinh dien tich hinh tam giac

  ,
 3. viet chuong trinh nhap chieu dai 2 canh goc vuong cua tam giac vuong abc pascal

  ,
 4. pascal tinh dien tich tam giac,
 5. tinh chu vi hinh tam giac bang pascal,
 6. viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax b 0,
 7. viet chuong trinh nhap ba so thuc a b c kiem tra xem a b c la ba canh cua tam giac bang cong thuc he- rong.va nguoc lai ba canh a b c khong phai la ba canh cua tam giac,
 8. viet phuong trinh nhap vao 3canh cua mot tam giac .hay tinh chu vi va dien tich cua tamgiac nay,
 9. Viet chuong trinh giai bai tap bac 1 ax b=0,
 10. viet chuong trinh nhap tu ban phim chieu dai 3 canh cua tam giac. tinh chu vi dien tich hinh tam giac voi do dai 3 canh vua cho,
 11. viet chuong trinh tinh dien tichva chu vi hinh chu nhat biet hai canh duoc nhap tu ban phim,
 12. viet chuong trinh giai phuong trinh bac nhat ax b=0,
 13. viet chuong trinh nhap 3 canh cua tam giac in ra man hinh chu vi tam giac dien tich tam giac theo cong thuc he rong ,
 14. viet chuong trinh giai phuong trinh bac nhat,
 15. viet chuong trinh tinh so pi,
 16. viet chuong trinh de qui tinh tong s=1! 1/2! 1/3! ... 1/n!,
 17. nhap vao 1 so co 5 chu so,
 18. ve 2 hinh chu nhat long nhau bang pascal,
 19. viet chuong trinh so co 1 chu so tong cac chu so la 5,
 20. viet phuong trinh pascal tinh p=a*b